Stichting De Perifeer

Adres: Mr. H.F. de Boerlaan 151, 7411AH Deventer
E-mail: harco@perifeer.org
RSIN: 863494420
KvK: 85063207
IBAN: NL90TRIO0320435105

ANBI

Stichting De Perifeer heeft een culturele ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Lees er meer over op de website van de belastingdienst.

Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting kent conform de statuten een bestuur en een raad van toezicht.

Het bestuur van Stichting De Perifeer bestaat uit één persoon:
– Harco Rutgers, directeur/bestuurder. Zie beknopte cv voor (neven)activiteiten.

De Raad van Toezicht van Stichting De Perifeer bestaat uit:
– Jos Haarman, voorzitter RvT, was gedurende 22 jaar adviseur Cultuurbeleid bij de lokale overheid. Tevens in bestuur Stichting Makerij Lotte Pen en van Stichting Perron1 in Delden.
– Charlien Adriaenssens, lid RvT, is beeldend- schrijvend- curerend- performancekunstenaar bij Contemporary Glory Contemporary Cash en KINACT Collective (DRC), en is artistiek directeur van WORM in Rotterdam. Tevens in Raad van Bestuur Wunderbaum, Ferdnnd VZW (BE) en KIOSK Rotterdam en lid adviescommissie Generators Fonds.
– Mirjam Grolle, lid RvT, was 15 jaar werkzaam voor De Nieuwe Oost pop, en daar verantwoordelijk voor de financiën en zakelijke ondersteuning. Van 2013 tot 2017 bestuurslid/penningmeester theatergroep BOT.

Doelstelling, inkomstenverwerving en beheer/besteding vermogen

Het doel van de stichting is:
a. het (doen) initiëren en exploiteren van een platform voor muziek, kunst, performance en experiment;
b. en al hetgeen hiertoe in de breedste zin nodig of bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het initiëren en organiseren van culturele activiteiten in specifieke situaties of ruimtes;
b. het onderhouden van contacten met andere organisaties, welke in het belang van de stichting zijn; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
– inkomsten vanuit de door de stichting geïnitieerde activiteiten;
– subsidies;
– donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere inkomsten en baten.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.

De directeur-bestuurder kan niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Deze informatie staat ook in de statuten van Stichting De Perifeer.

Beloningsbeleid voor bestuur en beleidsbepalers

1. De bestuurder verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. Hij ontvangt geen vacatiegelden. Op basis van zijn unieke expertise en netwerk wordt de bestuurder via zijn eigen onderneming ook ingehuurd als artistiek directeur. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding op projectbasis die (minder dan) marktconform is in de cultuursector.
2. De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

Stichting De Perifeer onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Rapportage

Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten is te vinden in het archief.
En hier zijn de Stichting De Perifeer Jaarcijfers 2022 (pdf).